RBS Telefon

Privacy Verklaring

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden ge´dentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld wanneer u deze meedeelt aan wij . Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden bij uw bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen vastgelegd. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen foutloos om de levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens . U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. U heeft ook het recht om een ??klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring onder -Recht op beperking van verwerking-

Analytische tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geŰvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden

Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybeleid

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden ge´dentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:
Roberto Bosseler
Gemmenicher Weg 16
52074 Aken
info@schluesselnotdienst-aachen.net

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Als de gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie invoegen dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar volgens art. 21, lid .1 AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar volgens art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ??klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ??klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving staat vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke persoon te beschermen of rechtspersoon of verwerkt om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat

Gegevensverzameling op onze website

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die plaatsvonden tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of de doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw aanvraag door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen

De gegevens die u ons via contactaanvragen hebt verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast

Sociale media

Facebook-plug-ins (Vind ik leuk & Delen-knop)

In onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA ge´ntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk-knop". ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE

Als u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt klikken terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount gelieve uit uw Facebook-gebruikersaccount te loggen

Het gebruik van Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media

Twitter-plug-in

Op onze website zijn functies van de dienst Twitter ge´ntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de "Re-Tweet" De websites die u bezoekt, worden aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy

Het gebruik van de Twitter-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG . De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de grootst mogelijke zichtbaarheid op sociale media

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings

Google+ plug-in

Onze pagina's gebruiken functies van Google+. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Verzamelen en vrijgeven van informatie: U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u een +1 heeft gegeven aan inhoud als informatie over de pagina die u aan het bekijken was toen u op +1 klikte. Uw +1 kan ter indicatie samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet

Google verzamelt informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de informatie die u verstrekt gebruikt gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites

Het gebruik van de Google+ plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media

Plug-ins en hulpprogramma's

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website. De site-exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube houdt deze modus in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt ge´nformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies plaatsen opslaan op uw apparaat. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert

Andere gegevensverwerkingen kunnen worden geactiveerd na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google. com/privacy ?hl=de